VIII Mikołowski Bieg Uliczny

Dane podstawowe

Termin
2010-09-25
Dystans
10 km
Kategoria
Bieg uliczny
Strona internetowa
VIII Mikołowski Bieg Uliczny

Mapa biegu

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Miasto
Mikołów
Adres
Rynek

Regulamin

 1. ORGANIZATOR
  1. Organizatorem VIII Mikołowskiego biegu ulicznego jest:
   • MOSiR Mikołów
   • Klub Biegacza VEGA Mikołów
  2. Bieg objęty jest honorowym mecenatem Urzędu Miasta Mikołów
  3. Bieg odbywa się pod honorowym patronatem burmistrza Miasta Mikołów
 2. TERMIN I MIEJSCE
  1. Bieg odbędzie się 25 września 2010 r. w Mikołowie
  2. Start: godzina 11.00 Mikołów Rynek, meta – Planty Mikołowskie w okolicach Krytej pływalni ul. Konstytucji 3 Maja 22.  Zawodnicy na start muszą się zgłosić do godz. 10:50.
  3. Długość trasy: 10,8 km.
  4. Zawodnicy mają obowiązek dostosowania się do poleceń pracowników obsługi biegu oraz Straży Miejskiej i Policji.
  5. Trasa biegu prowadzi ulicami Mikołowa i Łazisk Górnych, w 98% nawierzchnią asfaltową.
  6. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
  7. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 2 godziny. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 13:00, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
  8. Trasa  oznaczona jest co 1 km.
  9. Punkt odżywczy znajdować się będzie na 5 kilometrze trasy (na wysokości kąpieliska „Żabka”). Do dyspozycji zawodników będzie woda mineralna.
 3. UCZESTNICTWO
  1. W VIII Mikołowskim biegu ulicznym prawo startu mają osoby, które do dnia 25 września 2010 roku ukończą 18 lat.
  2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód opłaty startowej. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
  3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 22 w dniach:       25. 09. 2010 r. w godz. 8:30 – 10:15
  4. Decyzje lekarzy zawodów dotyczące startu czy też kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  5. Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
  6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane za pomocą pomiaru ręcznego i komputerowego. Do klasyfikacji generalnej liczony jest czas brutto.
  7. Szatnia i przechowalnia bagażu w dniu 25 września będzie znajdowała się na Krytej Pływalni i przyjmować będzie rzeczy od godziny 8.00 do 11.00. Wydawanie rzeczy zawodników z depozytu, będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za przechowywane rzeczy.
  8. Ze względu na trudność trasy nie przewiduje się startu zawodników na wózkach inwalidzkich.
  9. Zawodnicy niepełnosprawni (widoczne kalectwo) startują za okazaniem legitymacji
 4. ZGŁOSZENIA
  1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów.
  2. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, wyrażenie zgody na akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej w kwocie: 20 PLN.
  3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 5. KLASYFIKACJE
  1. W VIII Mikołowskim biegu ulicznym będą prowadzone klasyfikacje: w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
   kobietymężczyźni
   K-20: 19 - 29 lat M-20: 19 - 29 lat
   K-30: 30 - 39 lat M-30: 30 - 39 lat
   K-40: 40 - 49 lat M-40: 40 - 49 lat
   K-50: 50 i starsze M-50: 50 - 59 lat
     M-60: 60 - 69 lat
     M-70: 70 lat i starsi
   K i M - niepełnosprawni z dysfunkcją ruchową kończyn górnych i dolnych
 6. NAGRODY
  1. Nagrody finansowe otrzymają zawodnicy w klasyfikacji wiekowej:
   • Mężczyźni: I miejsce, II miejsce, III miejsce
   • Kobiety: I miejsce, II miejsce, III miejsce
  2. Zwycięzcy klasyfikacji w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn nabywają prawo bezpłatnego startu w kolejnym IX Mikołowskim biegu ulicznym w 2011r.
  3. Nagrody zostaną wręczone zawodnikom z miejsc 1 – 3 klasyfikacji wiekowych. Początek wręczania nagród o godz. 13:15
  4. Każdy zawodnik, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.
  5. Oficjalne wyniki zawodów zamieszczone zostaną w ciągu 5 dni na stronach internetowych.
 7. FINANSOWANIE
  1. Koszty organizacji biegu pokrywają w całości Sponsorzy i instytucje wspomagające VIII Mikołowski Bieg Uliczny.
  2. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają zawodnicy lub organizacje delegujące.
  3. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:
   • numer startowy + agrafki
   • pamiątkową koszulkę
   • napoje na trasie i mecie biegu
   • bon na posiłek po ukończeniu biegu
   • pamiątkowy medal
   • po zakończeniu biegu możliwość skorzystania z pryszniców
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
  2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
  3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
  4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
  5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora VIII Mikołowskiego biegu ulicznego
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
  7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
  8. Organizatorzy  zalecają  dodatkowe ubezpieczenie się od NW.
  9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w Biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie Biegu lub w Biurze Zawodów.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
  12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją VIII Mikołowskiego Biegu Ulicznego nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
  13. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
  14. Akceptując regulamin Uczestnik  wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów VIII Mikołowskiego Biegu Ulicznego.

Koszty

Opłata startowa: 20 zł

Zapisy

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów.
 2. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, wyrażenie zgody na akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej w kwocie: 20 PLN.
 3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Kontakt z organizatorem

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19