Regulamin

Zasady umieszczania danych w serwisie maratony24.pl

  1. Użytkownik serwisu maratony24.pl zamieszczając jakiekolwiek dane w ramach dostępnych w serwisie narzędzi, oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczanych danych, włącznie z autorskimi prawami majątkowym obejmującymi prawo do publikowania i rozpowszechniania danych w systemie on-line, w sieci Internet, jak również że prawa te nie są ograniczone w jakikolwiek sposób na rzecz żadnej osoby trzeciej.

Zakazy

  1. Użytkownikowi serwisu maratony24.pl zabrania się zamieszczania danych, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych uprawnień do ich publikacji lub rozpowszechniania w internecie.
  2. Użytkownikowi serwisu maratony24.pl zabrania się zamieszczania danych (grafik, tekstów, nagrań audio i video) zawierających treści sprzeczne z prawem, a w szczególności treści pornograficznych.

Odpowiedzialność

  1. Użytkownik serwisu maratony24.pl ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie komentarze, posty, materiały oraz pliki hostowane (w szczególności zdjęcia, mapy) które zamieścił w Portalu w ramach dostępnych narzędzi.
  2. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw przez dane zamieszczone przez Użytkownika w ramach jakichkolwiek narzędzi dostępnych w serwisie maratony24.pl, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
  3. Zespół serwisu maratony24.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane zamieszczone w serwisie przez Użytkownika, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treści opisujące bieg, wypowiedzi zamieszczone przez Użytkownika w postach na forum i komentarzch dostępnych w serwisie, zdjęcia, mapy, regulaminy, itd. Wyłączoną odpowiedzialność za wyżej wymienione dane ponosi Użytkownik zamieszczający te dane w serwisie maratony24.pl
  4. Zespół serwisu maratony24.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nieprawidłowe korzystanie z serwisu przez Użytkownika.