III Maraton Fundacji DASZRADE w Opaleniu

Dane podstawowe

Termin
2016-06-04 08:00
Dystans
42.195 km
Kategoria
Bieg uliczny
Imprezy towarzyszące
III Półmaraton Fundacji DASZRADE

Mapa biegu

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Miasto
Opalenie
Adres
ul. Hutten Czapskiego 49 83-136 Opelenie

Opis

Maraton Fundacji DASZRADE w Opaleniu to bieg tradycyjnie organizowany przy okazji obchodów rocznicy powstania Centrum Leczenia Uzależnień "Zapowiednik" w Opaleniu. W tym roku po raz trzeci zawody będą otwarte dla biegaczy z zewnątrz - wcześniej maraton ten biegali wyłącznie pacjenci i terapeuci Centrum. Trasa biegu - w całości asfaltowa - prowadzi wśród malowniczych pól i lasów Kociewia. Posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Ze względu na ukształtowanie terenu (liczne i dość strome podbiegi) oraz warunki termiczne (upał) nasz maraton nie należy do łatwych biegów, ale z tych samych względów, jak również z powodu panującej na nim atmosfery oraz pięknych widoków na trasie - z pewnością jest to bieg niezapomniany. Podejmij wyzwanie i stań z nami ramię w ramię w ten czerwcowy poranek!

Trasa maratonu będzie oznaczona co 1 km (znaki poziome) i co 5 km (znaki pionowe). Punkty odżywiania ustawione będą co 5 km. Oprócz tego na trasie funkcjonować będą "lotne" punkty odżywiania. Po biegu zapraszamy na pyszny posiłek regeneracyjny! Osoby, które ukończą bieg otrzymają pamiątkowy dyplom i medal. Dla wszystkich uczestników planujemy przygotowanie pamiątkowych koszulek lub innego gadżetu biegowego. Jest możliwość noclegu z soboty na niedzielę.
W tym roku honorowym ambasadorem maratonu został Jerzy Skarżyński

Patronat Honorowy - Starosta Tczewski Pan Tadeusz Dzwonkowski

Wpisowe w całości przekazane Fundacji DASZRADE im. Barbary Karaczyńskiej, działającej na rzecz pomocy osobom wychodzącym z uzależnienia.

Prosimy o wpisanie w tytule przelewu: maraton lub półmaraton.

Regulamin

REGULAMIN III MARATONU I PÓŁMARATONU FUNDACJI DASZRADE W OPALENIU


I. ORGANIZATOR
Organizatorem III Maratonu Fundacji DASZRADE w Opaleniu jest Fundacja DASZRADE im. Barbary Karaczyńskiej.
Adres:
Fundacja DASZRADE im. Barbary Karaczyńskiej
ul. Jakuba Hutten-Czapskiego 49
83-136 Opalenie
woj. pomorskie
Dane kontaktowe:
Numer telefonu: 666502614
E-mail: maraton@daszrade.org
Strona internetowa: http://www.daszrade.org
KRS: 0000408216
NIP: 5932594762
Nr konta: 70 1140 2017 0000 4802 1291 6004


II. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 05 czerwca 2016 r. w Opaleniu k. Gniewu.
2. Linia startu i mety maratonu zlokalizowana będzie na terenie Centrum Leczenia Uzależnień "Zapowiedniku" w Opaleniu (ul. Jakuba Hutten-Czapskiego 49, 83-136 Opalenie, woj. pomorskie).
3. Start III Maratonu Fundacji DASZRADE w Opaleniu nastąpi o godzinie 08:00.
4. Długość trasy: 42,195 km. Trasa posiada atest PZLA.
5. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 5 km i poziomymi co 1 kilometr.
6. Równolegle z maratonem rozgrywany będzie bieg na dystansie półmaratonu.
7. Start III Półmaratonu Fundacji DASZRADE w Opaleniu odbędzie się wspólnie ze startem maratonu, tj. 05.06.2016 roku o godz. 8.00.
8. Długość trasy: 21,097 km. Trasa półmaratonu nie posiada atestu PZLA.
9. Trasa półmaratonu będzie oznaczona znakami pionowymi co 5 km.


III. LIMIT CZASU
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący odpowiednio 6 godzin (maraton) i 3 godziny (półmaraton).
2. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w wyznaczonym limicie czasu, proszeni są o przerwanie biegu i zejście z trasy.


IV. PUNKTY ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE
1. Punkty odświeżania zaopatrzone w wodę, banany oraz cukier w kostkach będą rozmieszczone w odstępach co ok. 5 kilometrów.
2. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na nawrotach, czyli ok. 20-tego i 30-tego km maratonu oraz ok. 11-tego km półmaratonu.


V. UCZESTNICTWO
1. W III Maratonie i Półmaratonie Fundacji DASZRADE w Opaleniu prawo startu mają osoby, które najpóźniej do dnia 05 czerwca 2016 roku ukończą 17 lat, przy czym osoby
niepełnoletnie startować mogą wyłącznie za zgodą rodziców i na ich odpowiedzialność.
2. Wszyscy zawodnicy startujący w III Maratonie i Półmaratonie Fundacji DASZRADE w Opaleniu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie znajdować się
na terenie Centrum Leczenia Uzależnień "Zapowiednik" w Opaleniu.
Adres Biura:
ul. Jakuba Hutten-Czapskiego 49
83-136 Opalenie
woj. pomorskie
3. Biuro będzie czynne w następujących godzinach:
04 czerwca (sobota) w godzinach 14.00 - 20.00
05 czerwca (niedziela) w godzinach 06.30 - 08.00
4. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują zestawy startowe zawierające m.in. numer startowy, agrafki i pamiątkową koszulkę.
5. Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dowodu tożsamości oraz podpisanie karty startowej. Nie wymaga się
zaświadczenia lekarskiego. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających numer startowy poprzez sprawdzenie tych danych w dokumencie tożsamości.
6. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego potwierdzenia nadania numeru startowego (karty startowej) tej osoby oraz kserokopii
dowodu osobistego tej osoby.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
8. Uczestników maratonu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.


VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane za pośrednictwem strony www.elektronicznezapisy.pl.
2. Lista startowa zostanie zamknięta w dniu 03 czerwca 2016 roku.


VII. KLASYFIKACJE
1. Podczas III Maratonu i Półmaratonu Fundacji DASZRADE w Zapowiedniku prowadzone będą następujące klasyfikacje:
 Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w maratonie;
 Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w półmaratonie.
2. Podstawą klasyfikacji jest wykonywany pomiar czasu każdego zawodnika.
3. Zgodnie z przepisami PZLA zarówno klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej, jak i pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera).
4. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto.


VIII. NAGRODY
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą III Maraton lub Półmaraton Fundacji DASZRADE w Opaleniu otrzymują pamiątkowe medale i dyplomy.
2. Dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w maratonie i w półmaratonie przewidziane są nagrody rzeczowe - w zależności od hojności sponsorów.


IX. OPŁATY
1. Każdy uczestnik II Maratonu Fundacji DASZRADE w Opaleniu ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego). Wpisowe wynosi odpowiednio:
 półmaraton - 50 zł
 maraton - 80 zł
2. Wpisowe prosimy wpłacić najpóźniej do dnia 03.06.2016 roku.
3. Opłatę prosimy wnosić na konto bankowe Fundacji DASZRADE im. Barbary Karaczyńskiej. Nr konta: 70 1140 2017 0000 4802 1291 6004.
4. Dowodem wpłynięcia opłaty jest otrzymanie od organizatora maila z potwierdzeniem zaksięgowania wpisowego na koncie Fundacji.
5. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.
7. Z opłaty startowej zwolnieni są pacjenci i pracownicy Centrum Leczenia Uzależnień "Zapowiednik" w Opaleniu.


X. NOCLEGI I WYŻYWIENIE
1. Wszystkim chętnym, którzy na adres mailowy maraton@daszrade.org nadeślą do dnia 29 maja 2016 roku informację o chęci skorzystania z bezpłatnego noclegu
przed biegiem, Organizator zapewnia miejsce noclegowe.
2. Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie Centrum jakichkolwiek środków psychoaktywnych, w tym alkoholu i innych używek oraz przebywania na jego terenie
pod ich wpływem. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną usunięte z Centrum.
3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują: numer startowy, pamiątkową koszulkę, opiekę na trasie, możliwość korzystania z punktów odświeżania na trasie biegu, pamiątkowy
medal i dyplom oraz pakiet regeneracyjny (napój, owoce, ciepły posiłek). Dodatkowo Organizator zapewnia depozyt ubraniowy na czas trwania biegu oraz możliwość skorzystania z natrysku.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części
lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
2. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 06 czerwca 2016 roku do godz. 18.00 na adres mailowy maraton@daszrade.org. Protesty będą rozpatrywane
w ciągu 24 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną najpóźniej w dniu 08 czerwca 2016 roku.
3. Depozyty: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu.
Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności
za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: prosimy o nie pozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
4. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz punktów odświeżania
(łazienki z bieżącą wodą).
5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestnikom maratonu. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać
się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga polisy wykupionej indywidualnieprzez uczestnika we własnym zakresie.
6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznieOrganizatorowi III Maratonu Fundacji DASZRADE w Opaleniu.

Zapisy

https://elektronicznezapisy.pl/event/222.html

Kontakt z organizatorem

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19