VII Bieg Trzech Kopców

Dane podstawowe

Termin
2013-10-06
Dystans
13 km
Kategoria
Bieg górski
Strona internetowa
VII Bieg Trzech Kopców
Limit uczestników
2000

Logo

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Miasto
Kraków

Opis

Pobiegnij z nami między krakowskimi Kopcami!

Wszystkich miłośników biegania zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznym Biegu Trzech Kopców. 6 października o godz. 10.30 rozpoczną się VII Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Biegu Górskim.
Uczestnicy mają do pokonania prawie 13-kilometrową trasę, której 
1/4 prowadzi ścieżkami o nieutwardzonej nawierzchni a różnica poziomów sięga aż 160 m. 

W imprezie mogą wystartować zarówno zawodowcy, jak i amatorzy biegania. Organizatorzy wszystkim uczestnikom zapewniają fantastyczną atmosferę oraz bogate pakiety startowe, a na mecie ciepły posiłek i liczne konkursy z nagrodami. Klasyfikacja biegu prowadzona jest w kategorii open kobiet i mężczyzn oraz w siedmiu kategoriach wiekowych. Trzeci raz z rzędu punkty zdobyte w Biegu Trzech Kopców będą zaliczane do klasyfikacji cyklu Salomon Trail Running.

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin: http://www.zis.krakow.pl/pl/bieg-trzech-kopcow/regulamin/

Regulamin

 

REGULAMIN VII MIĘDZYNARODOWYCH OTWARTYCH MISTRZOSTW KRAKOWA W BIEGU GÓRSKIM „BIEG TRZECH KOPCÓW” 
1. Cel imprezy
Celem imprezy jest popularyzacja idei biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku, promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Krakowa i naszego regionu oraz zapoznanie z walorami krajobrazowymi i historycznymi miasta.
2. Termin i miejsce
a. 6 października 2013 r. (niedziela)
b. Start godz.10.30 pod Kopcem Krakusa na Wzgórzu Lasoty (Podgórze), Meta pod Kopcem Piłsudskiego (Las Wolski).
c. Biuro Zawodów – Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Dembowskiego 12, Kraków,
czynne w dniach: 
5.10.2013 (sobota)  w godz. 12.00-19.00;
6.10.2013 (niedziela) w godz. 7.00-9.30.
3. Organizator
Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, tel. 12/616 64 01.
4. Dystans
a. Długość trasy około 13 km. Różnica poziomów około 160 m.
b. Trasa: Kopiec Krakusa Wzgórze Lasoty (start), ul. Dembowskiego, Rynek Podgórski, Kładka o. Bernatka, bulwary Wisły, ul. Św. Bronisławy, al. Waszyngtona, Kopiec Kościuszki, Las Wolski, Kopiec Piłsudskiego (meta).
c. Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu tj. do godz. 13.00.
5. Warunki uczestnictwa
a. Zawodnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy.
b. W biegu mogą startować zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni urodzeni w roku 1996 i starsi.
c. Zawodnik musi posiadać aktualne badanie lekarskie lub osobiście złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.
d. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.
e. Organizator ustanawia limit zgłoszeń: 2000 osób.
f. Nie ma możliwości  podpisania oświadczenia w imieniu innej osoby.
g. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru. Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku braku nadanego numeru startowego, na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłaty.
6. Zgłoszenia uczestnictwa
a. Do dnia 3 października 2013 r. (czwartek) do godz. 12.00 zgłoszenia można dokonać przez formularz zgłoszeniowy na stronie biegu (www.biegtrzechkopcow.pl).
b. W przypadku nie wyczerpania limitu zgłoszeń podanego w pkt. 5 e, zapisów można dokonywać w Biurze Zawodów w dniach 5 i 6 października 2013 roku poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
c. Opłata startowa:
Przelew:
25 zł do dnia 31.08.2013;
40 zł w dniach 1.09-2.10.2013.
W Biurze Zawodów gotówką:
60 zł w dniach 5-6.10.2013.
d. Wpłaty można dokonać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego lub na konto: Bank Pekao S.A. o/Kraków 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013 Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków Tytuł przelewu: "Opłata startowa Bieg Trzech Kopców za ...." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika.
e. Organizator wystawia faktury VAT. Dane do faktury wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać do organizatora najpóźniej 4 dni od daty wpłaty.
f. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.
g. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 2.10.2013 r. nie będą uznawane. Dopłatę należy uregulować w kasie w Biurze Zawodów.
h. Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy powyżej 60 roku życia na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz osoby niepełnosprawne na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
i. Posiadacze Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+ przedstawionej do wglądu wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość przy odbiorze pakietu startowego mogą skorzystać z 20% rabatu wyliczonego odpowiednio do czasu i formy zapłaty.
j. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach za wyjątkiem odwołania imprezy z przyczyn leżących po stronie Organizatora.
k. Opłaty dokonane z błędami - bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.
l. Opłata nie może być scedowana na innego zawodnika, nie może również zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.
7. Klasyfikacja
a. Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w kategorii Open kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych:
17 - 19 lat;
20 - 29 lat;
30 - 39 lat;
40 - 49 lat;
50 - 59 lat;
60 - 69 lat;
70 i więcej lat;
odrębnie dla kobiet i mężczyzn.
8. Nagrody
a. W kategorii Open nagrody otrzymują zawodniczki i zawodnicy, którzy zajmą miejsca od I-V. Wartość nagród dla kobiet i mężczyzn wynosi:
1 miejsce – 2.000 zł (w tym bon o wartości 700 zł + nagroda pieniężna 1.300 zł);
2 miejsce - 1.500 zł (w tym bon o wartości 500 zł + nagroda pieniężna 1.000 zł);
3 miejsce - 1.000 zł (w tym bon o wartości 300 zł + nagroda pieniężna 700 zł);
4 miejsce - 500 zł (nagroda pieniężna);
5 miejsce - 400 zł (nagroda pieniężna).
b.  Nagrody rzeczowe w kategoriach wiekowych otrzymają kobiety i mężczyźni, którzy zajmą miejsca I do III.
c. Zawodnicy nagrodzeni  w kategorii Open nie biorą udziału w podziale nagród dla poszczególnych kategorii wiekowych.
d. W przypadku gdy wartość nagrody przekroczy kwotę 760 zł od wartości tej nagrody zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Świadczenia organizatora
a. Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy.
b. Zawodnicy kończący bieg zgodnie z regulaminem, otrzymają na mecie medal pamiątkowy.
c. Trasa biegu będzie oznakowana.
d. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.
e. Organizator zapewnia transport, ze startu na metę, bagażu osobistego zawodników, zapakowanego w ponumerowane worki otrzymane wraz z pakietem startowym. 
Depozyt na starcie czynny w dniu 6.10.2013 w godz. 7.00-10.00. Samochody odjeżdżają o godzinie 10.00.
f. Dla kibiców podstawiony zostanie autobus jadący na metę. Odjazd o godzinie 10.40.
g. Autobusy dla zawodników z mety (okolica Kopca Piłsudskiego – Las Wolski) będą odjeżdżać od godziny 12.30 w miarę zapełniania się kolejnych pojazdów.  W związku z tym, że trasa autobusu ze strefy mety jest równocześnie trasą biegu, pierwszeństwo przed autobusami posiadają biegacze kończący bieg.
10. Uwagi końcowe
a. Uczestnicy Biegu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
b. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu, centralnie na klatce piersiowej.
c. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
d. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
e. Uczestnicy Biegu muszą się stosować do niniejszego regulaminu oraz przepisów PZLA.
f. W dniu 6 października wjazd w strefę startu, mety oraz w okolicę Biura Zawodów możliwy jest wyłącznie dla pojazdów posiadających odpowiedni identyfikator.
g. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
h. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie, o których ma obowiązek powiadomić uczestników Biegu, najpóźniej na jeden dzień przed startem.
i. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej i wiążącej interpretacji Regulaminu.
U W A G A ! Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

REGULAMIN VII MIĘDZYNARODOWYCH OTWARTYCH MISTRZOSTW KRAKOWA W BIEGU GÓRSKIM „BIEG TRZECH KOPCÓW” 

 

1. Cel imprezy

Celem imprezy jest popularyzacja idei biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku, promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Krakowa i naszego regionu oraz zapoznanie z walorami krajobrazowymi i historycznymi miasta.

 

2. Termin i miejsce

a. 6 października 2013 r. (niedziela)

b. Start godz.10.30 pod Kopcem Krakusa na Wzgórzu Lasoty (Podgórze), Meta pod Kopcem Piłsudskiego (Las Wolski).

c. Biuro Zawodów – Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Dembowskiego 12, Kraków,

czynne w dniach: 

5.10.2013 (sobota)  w godz. 12.00-19.00;

6.10.2013 (niedziela) w godz. 7.00-9.30.

 

3. Organizator

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, tel. 12/616 64 01.

 

4. Dystans

a. Długość trasy około 13 km. Różnica poziomów około 160 m.

b. Trasa: Kopiec Krakusa Wzgórze Lasoty (start), ul. Dembowskiego, Rynek Podgórski, Kładka o. Bernatka, bulwary Wisły, ul. Św. Bronisławy, al. Waszyngtona, Kopiec Kościuszki, Las Wolski, Kopiec Piłsudskiego (meta).

c. Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu tj. do godz. 13.00.

 

5. Warunki uczestnictwa

a. Zawodnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy.

b. W biegu mogą startować zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni urodzeni w roku 1996 i starsi.

c. Zawodnik musi posiadać aktualne badanie lekarskie lub osobiście złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.

d. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.

e. Organizator ustanawia limit zgłoszeń: 2000 osób.

f. Nie ma możliwości  podpisania oświadczenia w imieniu innej osoby.

g. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru. Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku braku nadanego numeru startowego, na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłaty.

 

6. Zgłoszenia uczestnictwa

a. Do dnia 3 października 2013 r. (czwartek) do godz. 12.00 zgłoszenia można dokonać przez formularz zgłoszeniowy na stronie biegu (www.biegtrzechkopcow.pl).

b. W przypadku nie wyczerpania limitu zgłoszeń podanego w pkt. 5 e, zapisów można dokonywać w Biurze Zawodów w dniach 5 i 6 października 2013 roku poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

c. Opłata startowa:

Przelew:

25 zł do dnia 31.08.2013;

40 zł w dniach 1.09-2.10.2013.

W Biurze Zawodów gotówką:

60 zł w dniach 5-6.10.2013.

 

d. Wpłaty można dokonać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego lub na konto: Bank Pekao S.A. o/Kraków 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013 Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków Tytuł przelewu: "Opłata startowa Bieg Trzech Kopców za ...." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika.

e. Organizator wystawia faktury VAT. Dane do faktury wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać do organizatora najpóźniej 4 dni od daty wpłaty.

f. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

g. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 2.10.2013 r. nie będą uznawane. Dopłatę należy uregulować w kasie w Biurze Zawodów.

h. Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy powyżej 60 roku życia na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz osoby niepełnosprawne na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

i. Posiadacze Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+ przedstawionej do wglądu wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość przy odbiorze pakietu startowego mogą skorzystać z 20% rabatu wyliczonego odpowiednio do czasu i formy zapłaty.

j. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach za wyjątkiem odwołania imprezy z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

k. Opłaty dokonane z błędami - bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.

l. Opłata nie może być scedowana na innego zawodnika, nie może również zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.

 

7. Klasyfikacja

a. Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w kategorii Open kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych:

 

17 - 19 lat;

20 - 29 lat;

30 - 39 lat;

40 - 49 lat;

50 - 59 lat;

60 - 69 lat;

70 i więcej lat;

odrębnie dla kobiet i mężczyzn.

 

8. Nagrody

a. W kategorii Open nagrody otrzymują zawodniczki i zawodnicy, którzy zajmą miejsca od I-V. Wartość nagród dla kobiet i mężczyzn wynosi:

1 miejsce – 2.000 zł (w tym bon o wartości 700 zł + nagroda pieniężna 1.300 zł);

2 miejsce - 1.500 zł (w tym bon o wartości 500 zł + nagroda pieniężna 1.000 zł);

3 miejsce - 1.000 zł (w tym bon o wartości 300 zł + nagroda pieniężna 700 zł);

4 miejsce - 500 zł (nagroda pieniężna);

5 miejsce - 400 zł (nagroda pieniężna).

b.  Nagrody rzeczowe w kategoriach wiekowych otrzymają kobiety i mężczyźni, którzy zajmą miejsca I do III.

c. Zawodnicy nagrodzeni  w kategorii Open nie biorą udziału w podziale nagród dla poszczególnych kategorii wiekowych.

d. W przypadku gdy wartość nagrody przekroczy kwotę 760 zł od wartości tej nagrody zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

9. Świadczenia organizatora

a. Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy.

b. Zawodnicy kończący bieg zgodnie z regulaminem, otrzymają na mecie medal pamiątkowy.

c. Trasa biegu będzie oznakowana.

d. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.

e. Organizator zapewnia transport, ze startu na metę, bagażu osobistego zawodników, zapakowanego w ponumerowane worki otrzymane wraz z pakietem startowym. 

Depozyt na starcie czynny w dniu 6.10.2013 w godz. 7.00-10.00. Samochody odjeżdżają o godzinie 10.00.

f. Dla kibiców podstawiony zostanie autobus jadący na metę. Odjazd o godzinie 10.40.

g. Autobusy dla zawodników z mety (okolica Kopca Piłsudskiego – Las Wolski) będą odjeżdżać od godziny 12.30 w miarę zapełniania się kolejnych pojazdów.  W związku z tym, że trasa autobusu ze strefy mety jest równocześnie trasą biegu, pierwszeństwo przed autobusami posiadają biegacze kończący bieg.

 

10. Uwagi końcowe

a. Uczestnicy Biegu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.

b. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu, centralnie na klatce piersiowej.

c. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

d. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

e. Uczestnicy Biegu muszą się stosować do niniejszego regulaminu oraz przepisów PZLA.

f. W dniu 6 października wjazd w strefę startu, mety oraz w okolicę Biura Zawodów możliwy jest wyłącznie dla pojazdów posiadających odpowiedni identyfikator.

g. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

h. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie, o których ma obowiązek powiadomić uczestników Biegu, najpóźniej na jeden dzień przed startem.

i. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej i wiążącej interpretacji Regulaminu.

 

U W A G A ! Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

 

Koszty

Wysokość opłaty startowej wynosi:

Przelewem:
25 zł do dnia 31.08.2013;
40 zł w dniach 1.09-2.10.2013.

W Biurze Zawodów gotówką:
60 zł w dniach 5-6.10.2013.

Harmonogram

Termin i miejsce

 

a. 6 października 2013 r. (niedziela)

b. Start godz.10.30 pod Kopcem Krakusa na Wzgórzu Lasoty (Podgórze), Meta pod Kopcem Piłsudskiego (Las Wolski).

c. Biuro Zawodów – Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Dembowskiego 12, Kraków,
czynne w dniach: 

5.10.2013 (sobota)  w godz. 12.00-19.00;
6.10.2013 (niedziela) w godz. 7.00-9.30.

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19