V Maraton Fundacji DASZRADE w Zapowiedniku

Dane podstawowe

Termin
2017-09-17 10:00
Dystans
42.195 km
Kategoria
Bieg uliczny

Mapa biegu

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Miasto
Zapowiednik
Adres
ul. Zapowiednik 1 83-250 Skarszewy

Opis

Maraton Fundacji DASZRADE w Zapowiedniku to bieg tradycyjnie organizowany przy okazji obchodów rocznicy powstania Wojewódzkiego Centrum Leczenia Uzależnień w Zapowiedniku. W tym roku po raz piąty maraton będzie otwarty dla biegaczy z zewnątrz - wcześniej maraton ten biegali wyłącznie pacjenci i terapeuci Centrum. Trasa biegu - w całości asfaltowa - prowadzi wśród malowniczych pól i lasów Kociewia. Posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Zorganizujemy punkty odżywiania na trasie oraz posiłek regeneracyjny. Planujemy przygotowanie pamiątkowych koszulek i medali.

Wpisowe na maraton wynosi 85 PLN. Zostanie ono w całości przekazane Fundacji DASZRADE im. Barbary Karaczyńskiej, działającej na rzecz pomocy osobom wychodzącym z uzależnienia.

W tytule przelewu prosimy wpisać "Maraton"
Prosimy również o podanie rozmiaru koszulki.

Regulamin

REGULAMI V MARATONU FUNDACJI DASZRADE W ZAPOWIEDNIKU


I. ORGANIZATOR
Organizatorem V Maratonu Fundacji DASZRADE w Zapowiedniku jest Fundacja DASZRADE im. Barbary Karaczyńskiej.
Adres:
Fundacja DASZRADE im. Barbary Karaczyńskiej
ul. Jakuba Hutten-Czapskiego 49
83-136 Opalenie
woj. pomorskie
Dane kontaktowe:
Numer telefonu: 666-50-26-14
E-mail: maraton@daszrade.org
Strona internetowa: http://www.daszrade.org
KRS: 0000408216
NIP: 5932594762
Nr konta: 70 1140 2017 0000 4802 1291 6004


II. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 17 września 2017 r. w Zapowiedniku k. Starogardu Gdańskiego.
2. Linia startu maratonu zlokalizowana będzie w pobliżu, natomiast linia mety na terenie Centrum Leczenia Uzależnień w Zapowiedniku (ul. Zapowiednik 1, 83-250 Skarszewy, woj. pomorskie).
3. Start V Maratonu Fundacji DASZRADE w Zapowiedniku nastąpi o godzinie 10:00. Linia startu zostanie zamknięta po ok. 20 minutach od strzału startera.
4. Długość trasy: 42,195 km. Trasa posiada atest PZLA.
5. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 5 kilometrów.


III. LIMIT CZASU
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 6 godzin.
2. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 6 godzin od strzału startera, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.


IV. PUNKTY ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE
1. Punkty odświeżania zaopatrzone w wodę, banany oraz cukier w kostkach będą rozmieszczone w odstępach co ok. 5 kilometrów.
2. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować ok. 1, 15, i 29 km.


V. UCZESTNICTWO
1. W V Maratonie Fundacji DASZRADE w Zapowiedniku prawo startu mają osoby, które najpóźniej do dnia 17 września 2017 roku ukończą 18 lat, przy czym osoby niepełnoletnie startować mogą wyłącznie za zgodą rodziców i na ich odpowiedzialność.
2. Wszyscy zawodnicy startujący w V Maratonie Fundacji DASZRADE w Zapowiedniku muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie znajdować na terenie Centrum Leczenia Uzależnień w Zapowiedniku.
Adres Biura:
ul. Zapowiednik 1
83-250 Skarszewy
woj. pomorskie
3. Biuro będzie czynne w następujących porach:
16 września (sobota) w godzinach 14.00 - 20.00
17 września (niedziela) w godzinach 08.30 - 09.30
4. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują zestawy startowe zawierające m.in. numer startowy i agrafki.
5. Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dowodu tożsamości oraz podpisanie karty startowej. Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających numer startowy poprzez sprawdzenie tych danych w dokumencie tożsamości.
6. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego potwierdzenia nadania numeru startowego (karty startowej) tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego tej osoby.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
8. Uczestników maratonu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.

VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane za pośrednictwem strony www.elektronicznezapisy.pl.
2. Zgłoszenia zostaną zawieszone w dniu 15 września 2017 roku.


VII. KLASYFIKACJE
1. Podczas V Maratonu Fundacji DASZRADE w Zapowiedniku prowadzone będą następujące klasyfikacje:
 Klasyfikacja generalna kobiet w maratonie;
 Klasyfikacja generalna mężczyzn w maratonie.
2. Podstawą klasyfikacji jest pomiar czasu wykonywany przez firmę zewnętrzną lub Organizatora. Na trasie biegu znajdować się będą punkty kontrolne pomiaru czasu, na których odnotowywane będzie pojawienie się zawodnika. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.
3. Zgodnie z przepisami PZLA zarówno klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej, jak i pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera).
4. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto.


VIII. NAGRODY
Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą V Maraton Fundacji DASZRADE w Zapowiedniku otrzymują pamiątkowe medale i dyplomy.


IX. OPŁATY
1. Każdy uczestnik V Maratonu Fundacji DASZRADE w Zapowiedniku ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego). Wpisowe wynosi 85 zł i należy je wpłacić najpóźniej do dnia 16.09.2017 roku. W dniu maratonu wpisowe wynosić będzie 100 zł.
2. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
3. Opłatę należy wnosić na konto bankowe Fundacji DASZRADE im. Barbary Karaczyńskiej lub w Biurze Zawodów. Nr konta: 70 1140 2017 0000 4802 1291 6004. Możliwe jest również uregulowanie płatności za pośrednictwem systemu Dot-pay
4. Dowodem wpłynięcia opłaty jest informacja o zaksięgowaniu kwoty na głównej stronie zapisów.
5. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.
7. Z opłaty startowej zwolnieni są pacjenci i pracownicy Centrum Leczenia Uzależnień "Zapowiednik".


X. NOCLEGI I WYŻYWIENIE
1. Wszystkim chętnym, którzy na adres mailowy maraton@daszrade.org nadeślą do dnia 10 września 2017 roku informację o chęci skorzystania z bezpłatnego noclegu przed biegiem, Organizator zapewnia miejsce noclegowe na terenie Centrum Leczenia Uzależnień w Zapowiedniku (ul. Zapowiednik 1, 83-250 Skarszewy).
2. Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie Centrum jakichkolwiek środków psychoaktywnych, w tym alkoholu i innych używek oraz przebywania na jego terenie pod ich wpływem. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną usunięte z Centrum.
3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują: numer startowy, opiekę na trasie, możliwość korzystania z punktów odświeżania na trasie biegu, pamiątkowy medal i dyplom oraz pakiet regeneracyjny (napój, owoce, ciepły posiłek). Organizator przewiduje możliwość dodania do pakietu startowego pamiątkowych koszulek, jest to jednak uzależnione od hojności sponsorów. Dodatkowo Organizator zapewnia depozyt ubraniowy na czas trwania biegu oraz możliwość skorzystania z natrysku.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
2. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 21 września 2017 roku do godz. 18.00 na adres mailowy maraton@daszrade.org. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną najpóźniej w dniu 25 września 2017 roku.
3. Depozyty: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
4. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz punktów odświeżania (łazienki z bieżącą wodą).
5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestnikom maratonu. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika we własnym zakresie.
6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorowi V Maratonu Fundacji DASZRADE w Zapowiedniku.

Koszty

1. Każdy uczestnik V Maratonu Fundacji DASZRADE w Zapowiedniku ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego). Wpisowe wynosi 85 zł i należy je wpłacić najpóźniej do dnia 16.09.2017 roku. W dniu maratonu wpisowe wynosić będzie 100 zł.
2. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
3. Opłatę należy wnosić na konto bankowe Fundacji DASZRADE im. Barbary Karaczyńskiej lub w Biurze Zawodów. Nr konta: 70 1140 2017 0000 4802 1291 6004. Możliwe jest również uregulowanie płatności za pośrednictwem systemu Dot-pay.
4. Dowodem wpłynięcia opłaty jest informacja o zaksięgowaniu kwoty na głównej stronie zapisów.
5. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.
7. Z opłaty startowej zwolnieni są pacjenci i pracownicy Centrum Leczenia Uzależnień "Zapowiednik".
 

Zapisy

https://elektronicznezapisy.pl/event/1339.html

Kontakt z organizatorem

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19