Silesia Marathon

Dane podstawowe

Termin
2011-05-03
Dystans
42.195 km
Kategoria
Bieg uliczny
Strona internetowa
Silesia Marathon

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Miasto
Katowice

Regulamin

Regulamin Silesia Marathon 3 maja 2011
 1. Cel imprezy
  1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
  2. Promocja Śląska w Polsce i na świecie.
 2. Organizator
  1. Organizatorem Silesia Marathon jest:
   Fundacja SILESIA PRO ACTIVE
   Regon: 241294199
   NIP: 954 268 13 08
   KRS: 0000334726
  2. Współorganizatorem biegu jest:
   • Urząd Miasta Katowice.
  3. Bieg odbywa się pod honorowym patronatem:
   • Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
   • Międzynarodowego Stowarzyszenia Maratonów i Biegów Ulicznych.
 3. Termin i miejsce
  1. Bieg odbędzie się 3 maja 2011 roku.
  2. Start nastąpi o godzinie 9.00.
   Zawodnicy muszą ustawić się na starcie do godz. 8.45 w wyznaczonych strefach startowych.
  3. Zawodnicy na starcie ustawiają się w strefach wg kolejności:
   • Strefa 1 – zawodnicy z numerami 1- 10 oraz 2000 – 2010
   • Strefa 2 – zawodnicy z numerami 11 – 200
   • Strefa 3 – pozostali zawodnicy
  4. Dokładna trasa maratonu znajdzie się na stronie internetowej www.silesiamarathon.pl
  5. Trasa posiada atest PZLA oraz IAAF, a jej długość wynosi 42,195 km.
  6. Trasa maratonu posiada nawierzchnię asfaltową.
  7. Bieg odbywa się na ulicach wyłączonych z ruchu kołowego.
   Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu.
  8. Na trasie będzie oznaczony każdy kilometr.
 4. Pomiar i limity czasu
  1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
   Oficjalnym czasem jest czas brutto.
  2. Organizator określa limit czasu ukończenia maratonu na 6 godz.
  3. Zawodnicy, którzy na półmetku osiągną czas powyżej 3 godz. zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy biegu.
  4. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie 6 godz. (do godz. 15.00) zobowiązani są do zejścia z trasy biegu.
  5. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 5. Punkty odżywiania i odświeżania, depozyt.
  1. Punkty odżywiania będą znajdowały się co ok.5 km
  2. Szczegółowe ich rozmieszczenie podane jest na mapie trasy biegu zamieszczonej na stronie silesiamarathon.pl
  3. Na trasie biegu do dyspozycji zawodników będzie: woda źródlana, napój izotoniczny, owoce.
  4. Organizatorzy przyjmować będą indywidualne odżywki zawodników w dniu zawodów 3 maja, w godzinach 7.00 – 8.00 przy linii startu. Każda odżywka musi być wyraźnie oznaczona numerem startowym.
  5. Indywidualne odżywki będą ustawiane na 10, 20, 30 km trasy biegu
  6. Szatnie będą znajdowały się w pobliżu mety maratonu w hali Spodek, gdzie można będzie pozostawić rzeczy osobiste w przechowalni. Szatnie czynne będą od godz. 7.00
  7. Wydawanie bagażu z przechowalni odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego do godz. 15.30
 6. Warunki uczestnictwa, opłaty.
  1. W biegu maratońskim mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 02.05.2011 r. ukończą 18 lat i opłacą wpisowe.
  2. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność.
  3. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu jest ostateczna.
  4. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu biegu.
  5. Każdy zawodnik startujący w Silesia Marathonie 2011 musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów przez okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz złożenie podpisu na karcie startowej.
  6. Opłata startowa w Silesia Marathon wynosi:
   • wpłacona do dnia 28 lutego 2011 r. - 50 zł
   • wpłacona do dnia 27 kwietnia 2011 r. - 75 zł
   • opłata wnoszona w Biurze Zawodów - 120 zł
  7. Prawo do bezpłatnego startu w maratonie mają:
   • zawodnicy zaproszeni przez Dyrektora Biegu
   • zwycięzcy kategorii generalnych kobiet i mężczyzn w poprzednich edycjach Silesia Marathon
  8. Prawo do 50% zniżki w opłacie startowej, pod warunkiem uiszczenia jej w pierwszym terminie (do 28 lutego 2011 r.) mają:
   • zwycięzcy kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn Silesia Marathonu 2010,
   • zawodnicy, którzy do dnia 02.05.2011 r. ukończą 65 lat.
  9. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi.
   Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
   Informacje na temat płatności każdy zawodnik otrzyma drogą elektroniczną w liście potwierdzającym rejestrację.
  10. Wpłata dokonana po terminie (28 lutego, 27 kwietnia 2011 roku) powinna zostać uzupełniona do wysokości kwoty obowiązującej po upływającym terminie (75 lub 120 zł)
  11. Dowodem dotarcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika po zalogowaniu się na stronie silesiamarathon.pl
   Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
  12. Kluby sportowe, które zgłoszą 10 zawodników otrzymają w ramach tej puli jedno miejsce startowe bezpłatnie.
   Warunkiem przyznania bezpłatnego miejsca jest dokonanie zgłoszeń zawodników na stronie internetowej biegu oraz dostarczenie do Biura Zawodów potwierdzonej przez Zarząd Klubu listy zawodników uprawnionych do startu.
  13. Opłata startowa obejmuje:
   • numer startowy + agrafki,
   • ubezpieczenie,
   • pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg,
   • okolicznościową koszulkę sportową,
   • zestaw upominków przygotowany przez sponsorów i patronów biegu,
   • bon zniżkowy na Pasta Party,
   • worek na odzież,
   • posiłek po biegu.
 7. Zgłoszenie
  1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.silesiamarathon.pl do 25 kwietnia 2011 r.
   Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów w dniach 1 i 2 maja 2011r. W dniu zawodów zapisy nie będą możliwe!
  2. Odbiór numerów startowych i pakietów będzie możliwy w Biurze Zawodów mieszczącym się w hali Widowiskowo-Sportowej Spodek w Katowicach wyłącznie po dokonaniu opłaty startowej i okazaniu dowodu tożsamości.
  3. Biuro Zawodów będzie czynne:
   • 1 maja 2011 r. w godz. 10.00 - 18.00 (zapisy, weryfikacja i wydawanie pakietów)
   • 2 maja 2011 r. w godz. 10.00 - 22.00 (zapisy, weryfikacja i wydawanie pakietów)
   • 3 maja 2011 r. w godz. 6.30 - 7.45 (weryfikacja i wydawanie pakietów)
  4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia limitu startujących.
   Informacja o ewentualnym limicie zostanie podana z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
 8. Nagrody i klasyfikacje
  1. Wysokość nagród finansowych dla zwycięzców określona zostanie w osobnym komunikacie na stronie biegu.
  2. Warunkiem otrzymania nagród i premii pieniężnych jest ukończenie biegu, negatywny wynik kontroli antydopingowej oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.
  3. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone na wskazane konto, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
  4. Każdy uczestnik maratonu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie czasu otrzyma medal okolicznościowy.
  5. Wśród wszystkich zawodników, którzy ukończą maraton rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe.
   Losowanie odbędzie się na podstawie odrębnego regulaminu.
  6. Klasyfikacja Silesia Marathon prowadzona będzie w następujących kategoriach:
   • generalna: kobiet i mężczyzn
   • wiekowa: kobiet i mężczyzn
    • M, K 20 do 29 lat
    • M, K 30 do 39 lat
    • M, K 40 do 49 lat
    • M, K 50 do 59 lat
    • M, 60 do 69 lat
    • M 70 powyżej 70 lat (w przypadku startu minimum 4 zawodników)
  7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 9. Noclegi i wyżywienie
  1. Organizator zapewnia bezpłatny nocleg na sali sportowej z 2 na 3 maja 2011 r. dla chętnych, którzy zaznaczą rezerwację przy rejestracji na stronie internetowej biegu - ilość miejsc jest ograniczona.
   Miejsce noclegu zostanie podane zainteresowanym osobom w Biurze Zawodów.
   Organizator nie zapewnia śpiworów i materacy.
  2. Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny.
  3. 2 maja 2011 r. w godz. od 1600 do 1830 odbędzie się na terenie MarathonExpo Pasta Party.
   Dla uczestników maratonu opłata wynosi 2 zł i nie jest wliczona w opłatę startową.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, IAAF oraz niniejszy regulamin.
  2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Silesia Marathon.
  3. Numer startowy zawodnika winien być przypięty z przodu koszulki na wysokości klatki piersiowej pod groźbą dyskwalifikacji.
  4. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
  5. Protesty przyjmowane będą przez Biuro Maratonu do godz. 15.30 po uiszczeniu opłaty w kwocie 200 zł.
   Kwota ta zostanie zwrócona w przypadku pozytywnie rozpatrzonego protestu.
  6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Dyrektor
Silesia Marathon

Koszty

 1. W biegu maratońskim mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 02.05.2011 r. ukończą 18 lat i opłacą wpisowe.
 2. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność.
 3. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu jest ostateczna.
 4. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu biegu.
 5. Każdy zawodnik startujący w Silesia Marathonie 2011 musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów przez okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz złożenie podpisu na karcie startowej.
 6. Opłata startowa w Silesia Marathon wynosi:
  • wpłacona do dnia 28 lutego 2011 r. - 50 zł
  • wpłacona do dnia 27 kwietnia 2011 r. - 75 zł
  • opłata wnoszona w Biurze Zawodów - 120 zł
 7. Prawo do bezpłatnego startu w maratonie mają:
  • zawodnicy zaproszeni przez Dyrektora Biegu
  • zwycięzcy kategorii generalnych kobiet i mężczyzn w poprzednich edycjach Silesia Marathon
 8. Prawo do 50% zniżki w opłacie startowej, pod warunkiem uiszczenia jej w pierwszym terminie (do 28 lutego 2011 r.) mają:
  • zwycięzcy kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn Silesia Marathonu 2010,
  • zawodnicy, którzy do dnia 02.05.2011 r. ukończą 65 lat.
 9. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi.
  Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
  Informacje na temat płatności każdy zawodnik otrzyma drogą elektroniczną w liście potwierdzającym rejestrację.
 10. Wpłata dokonana po terminie (28 lutego, 27 kwietnia 2011 roku) powinna zostać uzupełniona do wysokości kwoty obowiązującej po upływającym terminie (75 lub 120 zł)
 11. Dowodem dotarcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika po zalogowaniu się na stronie silesiamarathon.pl
  Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 12. Kluby sportowe, które zgłoszą 10 zawodników otrzymają w ramach tej puli jedno miejsce startowe bezpłatnie.
  Warunkiem przyznania bezpłatnego miejsca jest dokonanie zgłoszeń zawodników na stronie internetowej biegu oraz dostarczenie do Biura Zawodów potwierdzonej przez Zarząd Klubu listy zawodników uprawnionych do startu.
 13. Opłata startowa obejmuje:
  • numer startowy + agrafki,
  • ubezpieczenie,
  • pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg,
  • okolicznościową koszulkę sportową,
  • zestaw upominków przygotowany przez sponsorów i patronów biegu,
  • bon zniżkowy na Pasta Party,
  • worek na odzież,
  • posiłek po biegu.

Zapisy

 1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.silesiamarathon.pl do 25 kwietnia 2011 r.
  Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów w dniach 1 i 2 maja 2011r. W dniu zawodów zapisy nie będą możliwe!
 2. Odbiór numerów startowych i pakietów będzie możliwy w Biurze Zawodów mieszczącym się w hali Widowiskowo-Sportowej Spodek w Katowicach wyłącznie po dokonaniu opłaty startowej i okazaniu dowodu tożsamości.
 3. Biuro Zawodów będzie czynne:
  • 1 maja 2011 r. w godz. 10.00 - 18.00 (zapisy, weryfikacja i wydawanie pakietów)
  • 2 maja 2011 r. w godz. 10.00 - 22.00 (zapisy, weryfikacja i wydawanie pakietów)
  • 3 maja 2011 r. w godz. 6.30 - 7.45 (weryfikacja i wydawanie pakietów)
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia limitu startujących.
  Informacja o ewentualnym limicie zostanie podana z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

Harmonogram

 • 1 maja 2011 r. /niedziela/
  • godz. 10.00 - Otwarcie Biura Zawodów (czynne do godz. 20.00)
   Rejestracja zawodników, odbiór pakietów startowych
   Miejsce: Katowice, Al. Korfantego - hala Spodek
 • 2 maja 2011 r. /poniedziałek/
  • godz. 9.30 - Trening / Śniadanie z Silesia Marathon (zbiórka przed Biurem Zawodów)
  • godz. 10.00 - 22.00 - Biuro Zawodów - rejestracja zawodników, odbiór pakietów startowych
  • godz. 10.00 - 21.00 - Marathon Expo
  • godz. 15.00 - 17.00 - Zawody dla dzieci i młodzieży
  • godz. 16.00 - 19.00 - Pasta Party
 • 3 maja 2011 r. /wtorek/
  • godz. 6.30 - 8.00 - Biuro Zawodów - rejestracja zawodników, odbiór pakietów startowych
  • godz. 8.50 - Oficjalne otwarcie zawodów
  • godz. 9.00 - Start (Silesia Marathon, Półmaraton)
  • godz. 10.00 - Start sztafety maratońskiej
  • godz. 11.45 - Start rajdu Nordic Walking
  • godz. 14.00 - Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom
  • godz. 15.00 - zakończenie biegu

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19