II Iławski Półmaraton LA RIVE

Dane podstawowe

Termin
2012-09-09
Dystans
21.097 km
Kategoria
Bieg uliczny

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Miasto
Iława

Regulamin

II Iławski Półmaraton
www.maraton-ilawa.pl
Regulamin
 1. Organizatorzy:
 2. Patronat:
  1. Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Iławy
  2. Patronat finansowy – Piotr Szostak - Firma La Rive
 3. Partnerzy
  1. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Iława
  2. Polski Czerwony Krzyż w Iławie
  3. Jednostki Oświatowe w Iławie
  4. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Iławie
  5. Ochotnicza Straż Pożarna w Iławie
  6. Komenda Powiatowa Policji w Iławie
  7. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie
 4. Termin i miejsce II Iławskiego Półmaratonu
  1. Termin: 9 września 2012 r. o godz. 11.00
  2. Start na ulicy Konstytucji 3 Maja, na wysokości przesmyku między Małym i Dużym Jeziorakiem
  3. Meta: na Bulwarze Jana Pawła II, na wysokości hali sportowo-widowiskowej
  4. Długość trasy: 21 097 km (trasa nie posiada atestu PZLA)
  5. Trasa (nawierzchnia polbrukowa i asfaltowa): trasa wiedzie ulicami według oznaczeń ma mapie biegu kolorem czerwonym i stanowi zamkniętą pętlę (ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Dąbrowskiego w kierunku miejscowości Kamień Duży, Tynwałd, Jażdżówki, Szałkowo, ul. Lipowy Dwór, ul. Wańkowicza, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż brzegu Jeziora Jeziorak do ul. Dąbrowskiego, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Dabrowskiego, ul. Konstytucji 3 Maja, Bulwar Jana Pawła II, meta na wysokosci Hali Sportowo-Widowiskowiskowej).
   Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym (mapka z trasą biegu stanowi załącznik do regulaminu).
  6. Trasa tworzy pętlę z oznaczeniami co 5 km. Punkty kontrolne pomiaru czasu (firma Domtel) zainstalowane na trasie.
  7. Na trasie znajdować się będą 3 punkty żywieniowe.
  8. Poza elektronicznym pomiarem czasu organizator zabezpiecza licencjonowaną obsadę sędziowską na trasie biegu.
 5. Imprezy towarzyszące
  1. „Młody Maratończyk” – otwarty bieg na dystansie 2500 m - jedna pętla wokół Małego Jezioraka (kat. dzieci, młodzik, junior młodszy, junior)
  2. Nordic Walking – dystans 5000 km - dwie pętle wokół Małego Jezioraka
 6. Limit czasu
  1. Dla zawodników biegnących półmaraton obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
  2. Zawodnicy, którzy po upływie limitu czasu tj. do godz. 14.00 nie ukończą biegu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechać do mety busem z napisem „Koniec biegu”.
 7. Biuro zawodów.
  1. Biuro zawodów znajduje się w siedzibie Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji – Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Niepodległości 11 B w Iławie, tel. 89-644 85 39; 89-649 16 04; Dyrektor biegu – tel. kom. 605 456 332
  2. Wydawanie numerów startowych i pakietów w godzinach otwarcie biura zawodów. Biuro zawodów czynne: 8 września (sobota), godz. 16.00 – 20.00 oraz 9 września (niedziela) w godz. 8.00 – 10.00
 8. Program zawodów

  8 września 2012 r.:

  1. 16.00 - otwarcie biura zawodów
  2. 18.00 - Pasta Party (Hala Sportowo-Widowiskowa)

  9 września 2012 r.:

  1. 8.00 - otwarcie biura zawodów
  2. 10.00 - start jednoczesny biegu "Młody Maratończyk" i nordic walking (przy Hali Sportowo-Widowiskowej, ul. Niepodległości 11 B)
  3. 11.00 - Start wózkarzy (ul. Konstytucji 3-go Maja)
  4. 11.02 – Start biegu głównego (ul. Konstytucji 3-go Maja)
  5. 14.00 – Zamknięcie linii mety
  6. Od godz. 13.00 – wydawanie posiłków regeneracyjnych dla kończacych pólmaraton (Hala Sportowo-Widowiskowa w Iławie, ul. Niepodległości 11 B)
 9. Uczestnictwo
  1. W II Iławskim Półmaratonie udział mogą wziąć osoby, które do dnia 9 września 2012 r. ukończą 18 lat. W biegu udział biorą również osby niepełnosprawne na wózkach.
   Osoby niepełnoletnie mogą wystartować za pisemną zgodą rodziców (opiekunów prawnych).
   Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie biegu www.maraton-ilawa.pl
  2. Wszyscy zawodnicy startujący w II Iławskim Półmaratonie muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów na podstawie dowodu osobistego (w przypadku osób niepełnoletnich legitymacja szkolna) oraz przedstawienia dowodu wniesienia opłaty i zgody na bieg.
  3. Weryfikacji podlegają również uczestnicy imprez towarzyszących (dot. biegu Młody Maratończyk), podczas której pobierają kartki startowe. Uczestnicy nordic walking nie podlegają weryfikaci, gromadzą się po komunikacie spikera w oznaczonym miejscu startowym. Osoby niepełnoletnie przedstawiają pisemną zgodę opiekunów prawnych do udziału w imprezie.
  4. W biurze zawodów zawodnicy biorący udział w półmaratonie otrzymują pakiet startowy. Pakiet startowy zawiera: regulamin biegu, numer startowy, agrafki, chip do pomiaru czasu, talon na posiłek, pamiątkową koszulkę, materiały promocyjne.
  5. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu podczas wydawania pakietu startowego.
  6. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
  8. Wszystkich uczestników II Iławskiego Półmaratonu obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 10. Zgłoszenia

  System zgłoszeń czynny od dnia 1 kwietnia 2012 r. !!

  1. Zgłoszenia do II Iławskiego Półmaratonu oraz imprezy towarzyszącej "Młody Maratończyk" przyjmowane będą do dnia 1 września poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie biegu pod adresem www.maraton-ilawa.pl. Wózkarze zgłaszają udział w imprezie dopisując przy nazwisku w nawiasie literę (W).
  2. Zgłoszenia do imprezy towarzyszącej "Nordic Walking" przyjmowane będą również do 1 września mailowo, telefonicznie lub osobiście w Iławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, ul. Niepdległości 11 B, 14-200 Iława, mail: hala_sportowa@wp.pl , tel. 89 644 85 39
  3. Uczestnictwo w imprezie jest zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy.
  4. Osoby nie zgłoszone w systemie rejestracji elektronicznej nie będą dopuszczone do biegu.
 11. Opłaty
  1. Każdy uczestnik II Półmaratonu Iławskiego ponosi koszty opłaty startowej wynoszącej: do 1 sierpnia 2012 r. - 30 zł; po terminie, nie później niż do 1 września 2012 r. – 40 zł.
  2. Uczestnicy imprez towarzyszących nie ponoszą opłaty startowej.
  3. Opłaty należy wpłacać na konto bankowe:
   Stowarzyszenie Szkoła Pływania „Orka”
   Bank Milenium SA. O/Iława 48 1160 2202 0000 0002 1337 8600
   z dopiskiem „II Iławski Półmaraton”
  4. Potwierdzeniem wniesienia opłaty jest pojawienie się odpowiedniej informacji na liście startowej przy nazwisku danego zawodnika.
  5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn.
 12. Szatnia i przechowalnia
  1. Szatnie i przechowalnie (depozyt ubraniowy) znajdować się będą w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Niepodległości 11 B.
  2. Organizator umożliwia również możliwość skorzystania z natrysków, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
 13. Klasyfikacja

  Podczas II Iławskiego Półmaratonu Iławskiego prowadzone będą następujące klasyfikacje: klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn:

  • 16-29 lat
  • 30-39 lat
  • 40-49 lat
  • 50-59 lat
  • powyżej 60 r.ż.
  • klasyfikacja W - wózkarze I-III K,M
 14. Nagrody
  1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą II Iławski Półmaraton w wyznaczonym limicie czasu i wnieśli opłaty w terminie otrzymują na mecie pamiątkowy medal.
  2. Uczestnicy imprez towarzyszących otrzymają pamiątkowe gadżety z imprezy, a miejsca od I do III K i M Małego Maratończyka puchary.
  3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują puchary i nagrody pieniężne w wysokości:
   1. w kategorii mężczyzn: I miejsce - 1000 zł, II - 800 zł, III - 500 zł.
   2. w kategorii kobiet: I miejsce - 1000 zł, II - 800 zł, III - 500 zł.
   3. w kategorii wózki dla zwycięzców po 400 zł (K + M)
  4. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach wiekowych otrzymują puchary.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród dla zwycięzców klasyfikacji generalnej oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.
  6. Dodatkowe upominki. Organizatorzy przewidują rozlosowanie wśród uczestników, którzy ukończą półmaraton zestawy kosmetyków LA RIVE (do 10% uczestników).
 15. Noclegi dla zawodników
  1. Organizator bezpłatne, w noc przed biegiem, zapewnia miejsca noclegowe w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Niepodległości 11 B bez zabezpieczenia materaców, śpiworów i innego sprzętu.
  2. Zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu w miejscu noclegu. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną usunięte z hali.
 16. Postanowienia końcowe
  1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane z przodu koszulki. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego.
  2. Protesty i uwagi dotyczące biegu należy składać w formie pisemnej w dniu w biurze zawodów.
  3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
  4. II Iławski Półmaraton jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
  5. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.
  6. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć przymocowany chip.
  7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów biegu.

Koszty

 1. Każdy uczestnik II Półmaratonu Iławskiego ponosi koszty opłaty startowej wynoszącej: do 1 sierpnia 2012 r. - 30 zł; po terminie, nie później niż do 1 września 2012 r. – 40 zł.
 2. Uczestnicy imprez towarzyszących nie ponoszą opłaty startowej.
 3. Opłaty należy wpłacać na konto bankowe:
  Stowarzyszenie Szkoła Pływania „Orka”
  Bank Milenium SA. O/Iława 48 1160 2202 0000 0002 1337 8600
  z dopiskiem „II Iławski Półmaraton”
 4. Potwierdzeniem wniesienia opłaty jest pojawienie się odpowiedniej informacji na liście startowej przy nazwisku danego zawodnika.
 5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn.

Zapisy

System zgłoszeń czynny od dnia 1 kwietnia 2012 r. !!

 1. Zgłoszenia do II Iławskiego Półmaratonu oraz imprezy towarzyszącej "Młody Maratończyk" przyjmowane będą do dnia 1 września poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie biegu pod adresem www.maraton-ilawa.pl. Wózkarze zgłaszają udział w imprezie dopisując przy nazwisku w nawiasie literę (W).
 2. Zgłoszenia do imprezy towarzyszącej "Nordic Walking" przyjmowane będą również do 1 września mailowo, telefonicznie lub osobiście w Iławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, ul. Niepdległości 11 B, 14-200 Iława, mail: hala_sportowa@wp.pl , tel. 89 644 85 39
 3. Uczestnictwo w imprezie jest zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy.
 4. Osoby nie zgłoszone w systemie rejestracji elektronicznej nie będą dopuszczone do biegu.

Harmonogram

8 września 2012 r.:

 1. 16.00 - otwarcie biura zawodów
 2. 18.00 - Pasta Party (Hala Sportowo-Widowiskowa)

9 września 2012 r.:

 1. 8.00 - otwarcie biura zawodów
 2. 10.00 - start jednoczesny biegu "Młody Maratończyk" i nordic walking (przy Hali Sportowo-Widowiskowej, ul. Niepodległości 11 B)
 3. 11.00 - Start wózkarzy (ul. Konstytucji 3-go Maja)
 4. 11.02 – Start biegu głównego (ul. Konstytucji 3-go Maja)
 5. 14.00 – Zamknięcie linii mety
 6. Od godz. 13.00 – wydawanie posiłków regeneracyjnych dla kończacych pólmaraton (Hala Sportowo-Widowiskowa w Iławie, ul. Niepodległości 11 B)

Kontakt z organizatorem

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19