Bieg Podchorążego

Dane podstawowe

Termin
2011-11-28
Dystans
3.6 km
Kategoria
Bieg uliczny

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Miasto
Wrocław
Adres
Czajkowskiego

Regulamin

I. CEL IMPREZY:
- uczczenie rocznicy Powstania Listopadowego;
- integracja środowisk uczelnianych;
- popularyzowanie biegania jako najprostszej formy ruchu;
- wyłonienie zwycięzców indywidualnych i druŜynowych;
- promocja Uczelni.
II. ORGANIZATOR:
- Studium Wychowania Fizycznego WSOWL
- Zarząd Środowiskowy AZS Wrocław
III. TERMIN I MIEJSCE:
- 28.11.2011r. ( PONIEDZIAŁEK ), trasy biegowe WSOWL
IV. UCZESTNICTWO
Prawo startu mają wszystkie osoby nieposiadające przeciwwskazań do biegów,
udokumentują swoją toŜsamość, zwłaszcza w przypadku chęci startu w ramach DLM
obowiązkowe jest okazanie legitymacji studenckiej, lub innego dokumentu
uprawniającego do startu w tej klasyfikacji.
V. PROGRAM CZASOWY BIEGU PODCHORĄśEGO:
1030 – 1300 - zapisy do biegu – namiot (plac apelowy)
1330 - start do biegu na dystansie 3.600 metrów;
1500 - oficjalne zakończenie zawodów
VI. KLASYFIKACJA
a) Generalna:
- kobiet;
- męŜczyzn
b) indywidualna:
- Kobiet w ramach Ligi Międzyuczelnianej;
- MęŜczyzn w ramach Ligi Międzyuczelnianej;
- kobiet - słuchaczy WSOWL;
- męŜczyzn – słuchaczy WSOWL;
- kadry zawodowej do 40-go roku Ŝycia;
- kadry zawodowej powyŜej 40-go roku Ŝycia;
c) zespołowa:
- kobiet w ramach Ligi Międzyuczelnianej;
- męŜczyzn w ramach Ligi Międzyuczelnianej;
- kadry zawodowej w ramach zawodów otwartych Uczelni o „ Puchar Komendanta”;
- słuchaczy WSOWL w ramach zawodów otwartych Uczelni o „ Puchar
Komendanta”.
VII. PUNKTACJA
a) indywidualna
- I miejsce - ilość startujących n + 1 pkt.
- II miejsce n -1pkt.
- III miejsce n –2pkt.
b) Zespołowa
► zespołowa kobiet w ramach DLM- ustala się na podstawie zajętych miejsc w
klasyfikacji indywidualnej, w następujący sposób: o zajętym miejscu będzie decydowała
suma pkt. uzyskanych przez pięć pierwszych zawodniczek danej uczelni według klucza : I mce
- 200 pkt., II m-ce - 197 pkt., III m-ce - 195 pkt., IV m-ce 194
pkt., ...ostatnie m-ce 1 pkt.)
►zespołowa męŜczyzn w ramach DLM - ustala się na podstawie zajętych miejsc w
klasyfikacji indywidualnej, w następujący sposób: o zajętym miejscu będzie decydowała
suma pkt. uzyskanych przez pięciu pierwszych zawodników danej uczelni według klucza :
I m-ce - 200 pkt., II m-ce - 197 pkt., III m-ce - 195 pkt., IV
m-ce 194 pkt., ...ostatnie m-ce - 1 pkt.).
UWAGA ! Pozostali zawodnicy z danej uczelni (powyŜej 5 kobiet, powyŜej 5
męŜczyzn) otrzymują punkty, ale ich wyniki nie są brane do klasyfikacji
druŜynowej. W przypadku uzyskania tej samej ilości pkt przez druŜyny decyduje
wyŜsze miejsce pierwszego zawodnika.
►zawody otwarte Uczelni o „Puchar Komendanta” – słuchacze, kadra zawodowa -
ustala się na podstawie zajętych miejsc w klasyfikacji indywidualnej, w następujący sposób: o
zajętym miejscu będzie decydowała suma pkt. uzyskanych przez sześciu pierwszych
zawodników. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez druŜyny decydować
będzie wyŜsze miejsce pierwszego zawodnika zespołu.
VIII. NAGRODY
- w klasyfikacji Generalnej kobiet –
puchar, medal i dyplom dla zwycięzców, oraz dyplomy i medale za zajęcie 2 i 3 miejsca;
- w klasyfikacji Generalnej męŜczyzn –
puchar, medal i dyplom dla zwycięzców, oraz dyplomy i medale za zajęcie 2 i 3 miejsca;
- w klasyfikacji indywidualnej Kobiet w ramach Ligi Międzyuczelnianejpuchar,
medal i dyplom dla zwycięzców, oraz dyplomy i medale za zajęcie 2 i 3 miejsca;
- w klasyfikacji indywidualnej MęŜczyzn w ramach Ligi Międzyuczelnianejpuchar,
medal i dyplom dla zwycięzców, oraz dyplomy i medale za zajęcie 2 i 3 miejsca;
- w klasyfikacji indywidualnej kobiet - słuchaczy WSOWLpuchar,
medal i dyplom dla zwycięzców, oraz dyplomy i medale za zajęcie 2 i 3 miejsca;
- w klasyfikacji indywidualnej męŜczyzn – słuchaczy WSOWLpuchar,
medal i dyplom dla zwycięzców, oraz dyplomy i medale za zajęcie 2 i 3 miejsca;
- w klasyfikacji indywidualnej kadry zawodowej do 40-go roku Ŝyciapuchar,
medal i dyplom dla zwycięzców, oraz dyplomy i medale za zajęcie 2 i 3 miejsca;
- w klasyfikacji indywidualnej kadry zawodowej powyŜej 40-go roku Ŝyciapuchar,
medal i dyplom dla zwycięzców, oraz dyplomy i medale za zajęcie 2 i 3 miejsca;
- w klasyfikacji zespołowej kobiet w ramach Ligi Międzyuczelnianej-puchar i dyplom dla
zwycięzców;
- w klasyfikacji zespołowej męŜczyzn w ramach Ligi Międzyuczelnianej-puchar i dyplom dla
zwycięzców;
- w klasyfikacji zespołowej kadry zawodowej w ramach zawodów otwartych Uczelni
o „ Puchar Komendanta” - puchar i dyplom dla zwycięzców;
- w klasyfikacji zespołowej słuchaczy WSOWL w ramach zawodów otwartych Uczelni
o ”Puchar Komendanta” - puchar i dyplom dla zwycięzców, oraz dyplomy za zajęcie 2 i 3
miejsca;
IX. ZGŁOSZENIA
Imienne:
- w dniu zawodów od godz.10.30-13.00 na miejscu startu – plac apelowy WSOWL;
- informacje tel. /071/ 76 58 309
X. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Wpisowe – 2 uśmiechy. śołnierze 50% zniŜki.
2. Pomiaru czasu zawodników dokonuje się elektronicznie na mecie - plac apelowy
WSOWL;
3. JeŜeli po biegu okaŜe się, Ŝe zawodnik(zawodniczka) kwalifikuje się do dwóch lub więcej
nagród, wówczas organizator wydaje jedną, najwyŜszą wartościowo nagrodę, stosując
kolejność od wyŜszej klasyfikacji, a za pozostałe klasyfikacje otrzymuje on(ona)
dyplomy.
4. Opiekę lekarską na czas trwania biegu zapewnia organizator.
5. Startujemy na własną odpowiedzialność.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
7. Podczas imprezy oprócz szatni i umywalni uruchomiony zostanie punkt depozytowy na
przedmioty wartościowe;
8. Odbiór numeru startowego jest jednoznaczny z zaakceptowaniem zasad określonych w
niniejszym regulaminie;
9. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;
10. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zapisów niniejszego
regulaminu

Koszty

Wpisowe – 2 uśmiechy. śołnierze 50% zniżki.

Harmonogram

10:30 – 13:00 - zapisy do biegu – namiot (plac apelowy)
13:30 - start do biegu na dystansie 3.600 metrów;
15:00 - oficjalne zakończenie zawodów

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Sukces biegu „Avon Kontra Przemoc” – przebiegliśmy dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy!

Z radością informujemy, że bieg „Avon Kontra Przemoc” zakończył się sukcesem! Choć pierwszym celem było pokonanie 25 tys. kilometrów, to uczestnicy przebiegli wspólnie dwukrotnie więcej – ponad 55 tys.!

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 16:07
Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Wyjątkowy bieg przez Energa Stadion Gdańsk

Bieg po plaży, w parku, lesie to z pewnością dobry sposób na codzienne przebieżki. Ale już bieg po jednym z najpiękniejszych stadionów piłkarskich świata może być z pewnością niecodziennym i ciekawym przeżyciem.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-22 15:57
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc" – podnosimy stawkę do 35 tysięcy kilometrów!

W tegorocznej, wirtualnej edycji biegu „Avon Kontra Przemoc” firma Avon zobowiązała się do przekazania 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia za osiągnięcie 25 tys. kilometrów przez uczestników.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-07-01 21:24
XI edycja biegu

XI edycja biegu "Avon Kontra Przemoc". Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie.

Czytaj więcej
Łukasz Gruszka
2020-06-23 07:19