Majowe Biegi Przełajowe

Dane podstawowe

Termin
2014-05-01
Dystans
5.5 km
Kategoria
Bieg przełajowy

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Miasto
Legnickie Pole

Opis

 

I. CELE 
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia w Gminie Legnickie Pole. 
3.Umożliwienie rywalizacji sportowej pracownikom zatrudnionym w Firmach LSSE. 
 
III. ORGANIZATOR 
1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu. Tel. (0-76) 858-28-27 
2. Klub Sportowy „Feniks Legnica” 
 
III. TERMIN i MIEJSCE 
1. Bieg odbędzie się - 01 maja 2014 roku. 
2. Start do biegu – godz.12.00 
3. Miejsce startu i mety: Bieżnia usytuowana na terenie Campingu w Legnickim Polu, 
    Ul.Henryka Brodatego 7 
 
IV. TRASA, DYSTANS 
1.Trasa ma charakter przełajowo – uliczny i poprowadzona jest zarówno ulicami Legnickiego Pola, 
    jak również drogami gruntowymi przylegającymi do Legnickiego Pola. 
2. Bieg rozegrany zostanie na dystansie – 5500 m   
3. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację .  
4. Obowiązuje limit czasowy pokonania trasy który wynosi 45 minut.  
5. Trasa nie jest atestowana. 
 
V. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Uczestnikami zawodów mogą być osoby, które do dnia 30 kwietnia 2014 r. ukończą 18 lat.  
2.Warunkiem udziału w biegu jest wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu Biegu.  
3. Własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną 
    odpowiedzialność. 
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczanie tych danych w 
przekazach radiowych, internetowych, telewizyjnych i w formie drukowanej dla celów realizacji 
niniejszego regulaminu przez Organizatora.  
5. Poddanie się weryfikacji w Biurze Biegu. 
6. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów  startowych odbędzie w biurze zawodów, w dniu 
    01 maja 2014 r. czynnego od godz.09,00 na Campingu w Legnickim Polu, ul.H.Brodatego 7 
7. Uczestnik podczas weryfikacji w Biurze Biegu  musi posiadać dowód osobisty lub inny dokument 
w celu kontroli daty urodzenia  Po zweryfikowaniu zawodnicy otrzymują pakiet startowy. 
8. Pakiety startowe zawierają: numer startowy, agrafki, talon na posiłek po biegu, oraz pamiątkowy 
gadżet związany z biegiem. 
 VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 
1. Zgłoszenia przyjmowane są w dniu 01 maja osobiście w biurze zawodów, w godzinach 
weryfikacji zawodników. 
2. Zgłoszenie do Biegu będzie rozumiane jako zapoznanie się zawodników z niniejszym 
regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania. 
3. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie 
opłaty startowej. 
4. Opłata startowa wynosi 10 złotych – płatna gotówką w biurze zawodów podczas weryfikacji. 
5. Zgłoszenia do Mistrzostw Firm LSSE oraz Mistrzostw KS Feniks powinny być dokonane na 
    specjalnych formularzach przesłanych zainteresowanym uczestnikom biegu, a opłata startowa 
    regulowana jest przelewem na konto Organizatora do dnia 25 kwietnia. 
 
VII. KLASYFIKACJE ,  
1. Klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja mężczyzn. 
 
2. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn. 
 
K  18  - 18 - 29 lat   
K  30  - 30 - 39  lat       
K  40  - 40 - 49 lat 
K  50  - 50 - 59 lat 
                                                                                                                                                                    
M18  - 18-29 lat 
M 30 - 30-39 lat 
M 40 - 40-49 lat 
M 50 - 50- 59 lat 
M 60 +  powyżej 60 lat 
 
3. Prowadzona będzie klasyfikacja „Najszybsza mieszkanka i mieszkaniec Gminy Legnickie Pole 
     - generalna kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe 
 
4 .Prowadzona będzie klasyfikacja Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w kategoriach: 
   - generalnej kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe, 
   - kategoria drużynowa – drużyna składa się z 3 osób zatrudnionych w zakładzie który reprezentują 
     zawodnicy 
    
5. Prowadzona będzie klasyfikacja Mistrzostw KS Feniks Legnica w biegach przełajowych w kat: 
    - generalnej kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe 
 
Warunkiem sklasyfikowania w danej kategorii wiekowej jest zgłoszenie minimum  
3 zawodników. W przeciwnym wypadku zawodnicy startują w kategorii młodszej. Postanowienia te 
nie dotyczą klasyfikacji LSSE. 
 
VIII. NAGRODY:  
1.W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc I- III zawodnicy otrzymają puchary. 
2. W kategoriach wiekowych  kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc I-III zwycięzcy otrzymają puchary 
3.Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagrodzeni w kategoriach 
wiekowych. Nagrody przechodzą kolejno na następnych zawodników w kategorii. 
4.Zawodnicy reprezentujący firmy LSSE oraz KS Feniks Legnica, startują na zasadach „ogólnych”    i nagrodzeni zostaną zgodnie z punktem VIII. 1-3 niniejszego Regulaminu. 
4.W klasyfikacjach LSSE zostaną wręczone puchary oraz nagrody zgodnie z odrębnym regulaminem 
    „Mistrzostw LSSE w Biegach Przełajowych” 
5. W klasyfikacji Mistrzostw KS FENIKS Legnica wręczone zostaną puchary oraz nagrody zgodnie  
    z odrębnym regulaminem Mistrzostw KS Feniks. 
 
IX. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU 
1.Bieg odbędzie się po trasie, na której możliwy jest niewielki ruch kołowy. 
2.Ze względu na przełajowy charakter trasy - uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania 
szczególnej ostrożności na całej trasie biegu. 
3.Zawodnicy winni stosować się do poleceń służby porządkowej. 
4.Zabrania się na całej trasie posługiwanie się kijkami do Nordic Walking. 
5. Zabrania się udziału w biegu zawodników biegnących z psami. 
6.Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nie posiadających numerów 
startowych. 
6.Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na 
własną odpowiedzialność. 
7. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą 
wystąpić w związku z obecnością na imprezie – MAJOWY BIEG PRZEŁAJOWY – Legnickie Pole  
   - 01.V.2014 r. – w związku z tym w interesie Uczestnika jest ubezpieczenie się od w/w następstw  
   w dostępnych na terenie Polski Towarzystwach  Ubezpieczeniowych. 
8. Nawierzchnia trasy: naturalna, polna, szutrowa, 25% asfalt. 
 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 
2. Organizator zapewnia : opiekę medyczną podczas biegu (na starcie, trasie i mecie), szatnie - 
przebieralnie, ciepły poczęstunek i napoje chłodzące. 
3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej 
części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego 
modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. 
4.W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 
5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

I. CELE 

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia w Gminie Legnickie Pole. 

3.Umożliwienie rywalizacji sportowej pracownikom zatrudnionym w Firmach LSSE. 

 

III. ORGANIZATOR 

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu. Tel. (0-76) 858-28-27 

2. Klub Sportowy „Feniks Legnica” 

 

III. TERMIN i MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się - 01 maja 2014 roku. 

2. Start do biegu – godz.12.00 

3. Miejsce startu i mety: Bieżnia usytuowana na terenie Campingu w Legnickim Polu, 

    Ul.Henryka Brodatego 7 

 

IV. TRASA, DYSTANS 

1.Trasa ma charakter przełajowo – uliczny i poprowadzona jest zarówno ulicami Legnickiego Pola, 

    jak również drogami gruntowymi przylegającymi do Legnickiego Pola. 

2. Bieg rozegrany zostanie na dystansie – 5500 m   

3. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację .  

4. Obowiązuje limit czasowy pokonania trasy który wynosi 45 minut.  

5. Trasa nie jest atestowana. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami zawodów mogą być osoby, które do dnia 30 kwietnia 2014 r. ukończą 18 lat.  

2.Warunkiem udziału w biegu jest wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu Biegu.  

3. Własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną 

    odpowiedzialność. 

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczanie tych danych w 

przekazach radiowych, internetowych, telewizyjnych i w formie drukowanej dla celów realizacji 

niniejszego regulaminu przez Organizatora.  

5. Poddanie się weryfikacji w Biurze Biegu. 

6. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów  startowych odbędzie w biurze zawodów, w dniu 

    01 maja 2014 r. czynnego od godz.09,00 na Campingu w Legnickim Polu, ul.H.Brodatego 7 

7. Uczestnik podczas weryfikacji w Biurze Biegu  musi posiadać dowód osobisty lub inny dokument 

w celu kontroli daty urodzenia  Po zweryfikowaniu zawodnicy otrzymują pakiet startowy. 

8. Pakiety startowe zawierają: numer startowy, agrafki, talon na posiłek po biegu, oraz pamiątkowy 

gadżet związany z biegiem. 

 VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 

1. Zgłoszenia przyjmowane są w dniu 01 maja osobiście w biurze zawodów, w godzinach 

weryfikacji zawodników. 

2. Zgłoszenie do Biegu będzie rozumiane jako zapoznanie się zawodników z niniejszym 

regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania. 

3. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie 

opłaty startowej. 

4. Opłata startowa wynosi 10 złotych – płatna gotówką w biurze zawodów podczas weryfikacji. 

5. Zgłoszenia do Mistrzostw Firm LSSE oraz Mistrzostw KS Feniks powinny być dokonane na 

    specjalnych formularzach przesłanych zainteresowanym uczestnikom biegu, a opłata startowa 

    regulowana jest przelewem na konto Organizatora do dnia 25 kwietnia. 

 

VII. KLASYFIKACJE ,  

1. Klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja mężczyzn. 

 

2. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn. 

 

K  18  - 18 - 29 lat   

K  30  - 30 - 39  lat       

K  40  - 40 - 49 lat 

K  50  - 50 - 59 lat 

 

M18  - 18-29 lat 

M 30 - 30-39 lat 

M 40 - 40-49 lat 

M 50 - 50- 59 lat 

M 60 +  powyżej 60 lat 

 

3. Prowadzona będzie klasyfikacja „Najszybsza mieszkanka i mieszkaniec Gminy Legnickie Pole 

     - generalna kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe 

 

4 .Prowadzona będzie klasyfikacja Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w kategoriach: 

   - generalnej kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe, 

   - kategoria drużynowa – drużyna składa się z 3 osób zatrudnionych w zakładzie który reprezentują 

     zawodnicy 

 

5. Prowadzona będzie klasyfikacja Mistrzostw KS Feniks Legnica w biegach przełajowych w kat: 

    - generalnej kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe 

 

Warunkiem sklasyfikowania w danej kategorii wiekowej jest zgłoszenie minimum  

3 zawodników. W przeciwnym wypadku zawodnicy startują w kategorii młodszej. Postanowienia te 

nie dotyczą klasyfikacji LSSE. 

 

VIII. NAGRODY:  

1.W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc I- III zawodnicy otrzymają puchary. 

2. W kategoriach wiekowych  kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc I-III zwycięzcy otrzymają puchary 

3.Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagrodzeni w kategoriach 

wiekowych. Nagrody przechodzą kolejno na następnych zawodników w kategorii. 

4.Zawodnicy reprezentujący firmy LSSE oraz KS Feniks Legnica, startują na zasadach „ogólnych”    i nagrodzeni zostaną zgodnie z punktem VIII. 1-3 niniejszego Regulaminu. 

4.W klasyfikacjach LSSE zostaną wręczone puchary oraz nagrody zgodnie z odrębnym regulaminem 

    „Mistrzostw LSSE w Biegach Przełajowych” 

5. W klasyfikacji Mistrzostw KS FENIKS Legnica wręczone zostaną puchary oraz nagrody zgodnie  

    z odrębnym regulaminem Mistrzostw KS Feniks. 

 

IX. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU 

1.Bieg odbędzie się po trasie, na której możliwy jest niewielki ruch kołowy. 

2.Ze względu na przełajowy charakter trasy - uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania 

szczególnej ostrożności na całej trasie biegu. 

3.Zawodnicy winni stosować się do poleceń służby porządkowej. 

4.Zabrania się na całej trasie posługiwanie się kijkami do Nordic Walking. 

5. Zabrania się udziału w biegu zawodników biegnących z psami. 

6.Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nie posiadających numerów 

startowych. 

6.Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na 

własną odpowiedzialność. 

7. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą 

wystąpić w związku z obecnością na imprezie – MAJOWY BIEG PRZEŁAJOWY – Legnickie Pole  

   - 01.V.2014 r. – w związku z tym w interesie Uczestnika jest ubezpieczenie się od w/w następstw  

   w dostępnych na terenie Polski Towarzystwach  Ubezpieczeniowych. 

8. Nawierzchnia trasy: naturalna, polna, szutrowa, 25% asfalt. 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

2. Organizator zapewnia : opiekę medyczną podczas biegu (na starcie, trasie i mecie), szatnie - 

przebieralnie, ciepły poczęstunek i napoje chłodzące. 

3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej 

części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego 

modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. 

4.W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 

5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.   

 

Zapisy

 

1. Zgłoszenia przyjmowane są w dniu 01 maja osobiście w biurze zawodów, w godzinach 
weryfikacji zawodników, lub elektronicznie do 29.04.2014 na stronie: 
http://www.pulsarsport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=524 
2. Zgłoszenie do Biegu będzie rozumiane jako zapoznanie się zawodników z niniejszym 
regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania. 
3. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie 
opłaty startowej. 
4. Opłata startowa wynosi 10 złotych – płatna gotówką w biurze zawodów podczas weryfikacji, lub 
przelewem na konto organizatora:  
KS Feniks Legnica, 
ul.Drukarska 19/4, 
59-220 Legnica, 
Nr. rachunku: 55 2030 0045 1110 0000 0254 8760 

1. Zgłoszenia przyjmowane są w dniu 01 maja osobiście w biurze zawodów, w godzinach 

weryfikacji zawodników, lub elektronicznie do 29.04.2014 na stronie: 

http://www.pulsarsport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=524 

2. Zgłoszenie do Biegu będzie rozumiane jako zapoznanie się zawodników z niniejszym 

regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania. 

3. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie 

opłaty startowej. 

4. Opłata startowa wynosi 10 złotych – płatna gotówką w biurze zawodów podczas weryfikacji, lub 

przelewem na konto organizatora:  

KS Feniks Legnica, 

ul.Drukarska 19/4, 

59-220 Legnica, 

Nr. rachunku: 55 2030 0045 1110 0000 0254 8760 

 

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Biegiem przez Góry Izerskie. IV Interferie Run już 25 maja

Biegiem przez Góry Izerskie. IV Interferie Run już 25 maja

Półmaraton górski ze Szklarskiej Poręby do Świeradowa – Zdroju odbędzie się w sobotę, 25 maja. Start o godz. 11:00 spod Sport Hotelu „Bornit” w Szklarskiej Porębie, meta przy Aquapark Sport Hotelu „Malachit” w Świeradowie.

Czytaj więcej
Bolesław Kozłowicz
2019-05-24 10:00
RWSB startuje w Polanicy – Zdroju! Do wyboru półmaraton i bieg na 10 km

RWSB startuje w Polanicy – Zdroju! Do wyboru półmaraton i bieg na 10 km

12 maja biegowe szlaki i ścieżki w Górach Bystrzyckich zaroją się od górskich biegaczy. W najbliższą niedzielę z Parku Zdrojowego w Polanicy – Zdroju wystartuje IV Półmaraton Polanica – Zdrój i IV Dziesiątka Staropolanki.

Czytaj więcej
Bolesław Kozłowicz
2019-05-10 12:00
12. Wrocławska Olimpiada Młodzieży – dwa tysiące młodych sportowców powalczy o medale

12. Wrocławska Olimpiada Młodzieży – dwa tysiące młodych sportowców powalczy o medale

Jak co roku, w pierwszej połowie maja, we Wrocławiu rozpoczną się zawody sportowe przeznaczone dla młodych zawodników, na co dzień trenujących w klubach sportowych regionu.

Czytaj więcej
Marcin Janiszewski
2019-05-10 10:30
TRIATHLON WROCŁAW - pierwsze takie wydarzenie sportowe we Wrocławiu!

TRIATHLON WROCŁAW - pierwsze takie wydarzenie sportowe we Wrocławiu!

Ruszyły zapisy na Triathlon Wrocław, imprezę, która 14 lipca do stolicy Dolnego Śląska, przyciągnie miłośników sportu z całej Polski. Dzięki ciekawym trasom i licznym atrakcjom towarzyszącym stanie się on jednym z najciekawszych wydarzeń sportowych...

Czytaj więcej
Dominika Krzak
2019-03-20 21:38