IV Maraton Fundacji DASZRADE w Opaleniu

Dane podstawowe

Termin
2017-06-04 08:00
Dystans
42.195 km
Kategoria
Bieg uliczny
Imprezy towarzyszące
IV Półmaraton Fundacji DASZRADE

Mapa biegu

Lokalizacja

Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Miasto
Opalenie
Adres
ul. Hutten Czapskiego 49 83-136 Opelenie

Opis

Już po raz czwarty Fundacja Daszrade we współpracy z Centrum Leczenia Uzależnień "Zapowiednik" w Opaleniu będzie organizatorem Maratonu i półmaratonu w Opaleniu. Jest to bieg tradycyjnie organizowany przy okazji obchodów rocznicy powstania Centrum Leczenia Uzależnień "Zapowiednik" w Opaleniu. W tym roku po raz czwarty zawody będą otwarte dla biegaczy z zewnątrz - wcześniej maraton ten biegali wyłącznie pacjenci i terapeuci Centrum. Trasa biegu - w całości asfaltowa - prowadzi wśród malowniczych pól i lasów Kociewia. Posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Ze względu na ukształtowanie terenu (liczne i dość strome podbiegi) oraz warunki termiczne (upał) nasz maraton nie należy do łatwych biegów, ale z tych samych względów, jak również z powodu panującej na nim atmosfery oraz pięknych widoków na trasie - z pewnością jest to bieg niezapomniany. Podejmij wyzwanie i stań z nami ramię w ramię w ten czerwcowy poranek!


Trasa maratonu będzie oznaczona co 1 km (znaki poziome) i co 5 km (znaki pionowe). Punkty odżywiania ustawione będą co 5 km. Oprócz tego na trasie funkcjonować będą "lotne" punkty odżywiania. Po biegu zapraszamy na pyszny posiłek regeneracyjny! Osoby, które ukończą bieg otrzymają pamiątkowy dyplom i medal. Dla wszystkich uczestników planujemy przygotowanie pamiątkowych koszulek lub innego gadżetu biegowego. Jest możliwość noclegu z soboty na niedzielę.


Wpisowe będzie w całości przekazane Fundacji DASZRADE im. Barbary Karaczyńskiej, działającej na rzecz pomocy osobom wychodzącym z uzależnienia.

Prosimy o wpisanie w tytule przelewu: maraton lub półmaraton.

Regulamin

REGULAMIN IV MARATONU I PÓŁMARATONU FUNDACJI DASZRADE W OPALENIU


I. ORGANIZATOR
Organizatorem IV Maratonu Fundacji DASZRADE w Opaleniu jest Fundacja DASZRADE im. Barbary Karaczyńskiej.
Adres:
Fundacja DASZRADE im. Barbary Karaczyńskiej
ul. Jakuba Hutten-Czapskiego 49
83-136 Opalenie
woj. pomorskie
Dane kontaktowe:
Numer telefonu: 666502614
E-mail: maraton@daszrade.org
Strona internetowa: http://www.daszrade.org
KRS: 0000408216
NIP: 5932594762
Nr konta: 70 1140 2017 0000 4802 1291 6004


II. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 04 czerwca 2017 r. w Opaleniu k. Gniewu.
2. Linia startu i mety maratonu zlokalizowana będzie na terenie Centrum Leczenia Uzależnień "Zapowiedniku" w Opaleniu (ul. Jakuba Hutten-Czapskiego 49, 83-136 Opalenie, woj. pomorskie).
3. Start IV Maratonu Fundacji DASZRADE w Opaleniu nastąpi o godzinie 08:00.
4. Długość trasy: 42,195 km. Trasa posiada atest PZLA.
5. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 5 km i poziomymi co 1 kilometr.
6. Równolegle z maratonem rozgrywany będzie bieg na dystansie półmaratonu.
7. Start IV Półmaratonu Fundacji DASZRADE w Opaleniu odbędzie się wspólnie ze startem maratonu, tj. 04.06.2017 roku o godz. 8.00.
8. Długość trasy: 21,097 km. Trasa półmaratonu nie posiada atestu PZLA.
9. Trasa półmaratonu będzie oznaczona znakami pionowymi co 5 km.


III. LIMIT CZASU
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący odpowiednio 6 godzin (maraton) i 3 godziny (półmaraton).
2. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w wyznaczonym limicie czasu, proszeni są o przerwanie biegu i zejście z trasy.


IV. PUNKTY ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE
1. Punkty odświeżania zaopatrzone w wodę, banany oraz cukier w kostkach będą rozmieszczone w odstępach co ok. 5 kilometrów.
2. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na starcie i na mecie maratonu i półmaratonu.


V. UCZESTNICTWO
1. W IV Maratonie i Półmaratonie Fundacji DASZRADE w Opaleniu prawo startu mają osoby,które najpóźniej do dnia 04 czerwca 2017 roku ukończą 17 lat, przy czym osoby
niepełnoletnie startować mogą wyłącznie za zgodą rodziców i na ich odpowiedzialność.
2. Wszyscy zawodnicy startujący w IV Maratonie i Półmaratonie Fundacji DASZRADE w Opaleniu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie znajdować się
na terenie Centrum Leczenia Uzależnień "Zapowiednik" w Opaleniu.
Adres Biura:
ul. Jakuba Hutten-Czapskiego 49
83-136 Opalenie
woj. pomorskie
3. Biuro będzie czynne w następujących godzinach:
03 czerwca (sobota) w godzinach 14.00 - 20.00
04 czerwca (niedziela) w godzinach 06.30 - 08.00
4. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują zestawy startowe zawierające m.in. numer startowy, agrafki i pamiątkową koszulkę.
5. Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dowodu tożsamości oraz podpisanie karty startowej. Nie wymaga się
zaświadczenia lekarskiego. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających numer startowy poprzez sprawdzenie tych danych w dokumencie
tożsamości.
6. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego potwierdzenia nadania numeru startowego (karty startowej) tej osoby oraz kserokopii
dowodu osobistego tej osoby.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
8. Uczestników maratonu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.


VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane za pośrednictwem strony www.elektronicznezapisy.pl.
2. Lista startowa zostanie zamknięta w dniu 02 czerwca 2017roku.


VII. KLASYFIKACJE
1. Podczas IV Maratonu i Półmaratonu Fundacji DASZRADE w Zapowiedniku prowadzone będą następujące klasyfikacje:
 Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w maratonie;
 Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w półmaratonie.
2. Podstawą klasyfikacji jest wykonywany pomiar czasu każdego zawodnika.
3. Zgodnie z przepisami PZLA zarówno klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej, jak i pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto,
liczonego od chwili strzału startera).
4. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto.


VIII. NAGRODY
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą IV Maraton lub Półmaraton Fundacji DASZRADE w Opaleniu otrzymują pamiątkowe medale i dyplomy.
2. Dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w maratonie i w półmaratonie przewidziane są nagrody rzeczowe - w zależności od hojności sponsorów.


IX. OPŁATY
1. Każdy uczestnik IV Maratonu Fundacji DASZRADE w Opaleniu ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego). Wpisowe wynosi odpowiednio:
 półmaraton - 55 zł
 maraton - 85 zł
2. Wpisowe prosimy wpłacić najpóźniej do dnia 02.06.2017 roku.
3. Za pośrednictwem witryny www.elektronicznezapisy.pl - systemem Dot-pay
4. Lub bezpośrednio poprzez wpłatę na konto bankowe Fundacji DASZRADE im. Barbary Karaczyńskiej. Nr konta: 70 1140 2017 0000 4802 1291 6004.
5. Dowodem wpłynięcia opłaty jest otrzymanie od organizatora maila z potwierdzeniem zaksięgowania wpisowego na koncie Fundacji.
6. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.
8. Z opłaty startowej zwolnieni są pacjenci i pracownicy Centrum Leczenia Uzależnień "Zapowiednik" w Opaleniu.


X. NOCLEGI I WYŻYWIENIE
1. Wszystkim chętnym, którzy na adres mailowy maraton@daszrade.org nadeślą do dnia 29 maja 2017 roku informację o chęci skorzystania z bezpłatnego noclegu
przed biegiem, Organizator zapewnia miejsce noclegowe.
2. Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie Centrum jakichkolwiek środków psychoaktywnych, w tym alkoholu i innych używek oraz przebywania na jego terenie
pod ich wpływem. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną usunięte z Centrum.
3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują: numer startowy, pamiątkową koszulkę, opiekę na trasie, możliwość korzystania z punktów odświeżania na trasie biegu, pamiątkowy
medal i dyplom oraz pakiet regeneracyjny (napój, owoce, ciepły posiłek). Dodatkowo Organizator zapewnia depozyt ubraniowy na czas trwania biegu oraz możliwość
skorzystania z natrysku.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części
lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
2. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 06 czerwca 2017 roku do godz. 18.00 na adres mailowy maraton@daszrade.org. Protesty będą rozpatrywane
w ciągu 24 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną najpóźniej w dniu 07 czerwca 2017 roku.
3. Depozyty: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu.
Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności
za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: prosimy o nie pozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
4. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz punktów odświeżania
(łazienki z bieżącą wodą).
5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestnikom maratonu. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać
się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika we własnym zakresie.
6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorowi IV Maratonu Fundacji DASZRADE w Opaleniu.

Fundacja DASZRADE im. Barbary Karaczyńskiej

Koszty

1. Każdy uczestnik IV Maratonu Fundacji DASZRADE w Opaleniu ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego). Wpisowe wynosi odpowiednio:
półmaraton - 55 zł
 maraton - 85 zł

2. Wpisowe prosimy wpłacić najpóźniej do dnia 02.06.2017 roku.
3. Za pośrednictwem witryny www.elektronicznezapisy.pl - systemem Dot-pay
4. Lub bezpośrednio poprzez wpłatę na konto bankowe Fundacji DASZRADE im. Barbary Karaczyńskiej. Nr konta: 70 1140 2017 0000 4802 1291 6004.
5. Dowodem wpłynięcia opłaty jest otrzymanie od organizatora maila z potwierdzeniem zaksięgowania wpisowego na koncie Fundacji.
6. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.
8. Z opłaty startowej zwolnieni są pacjenci i pracownicy Centrum Leczenia Uzależnień "Zapowiednik" w Opaleniu.

Zapisy

https://elektronicznezapisy.pl/event/842.html

Kontakt z organizatorem

Patronat medialny

Polecane aktualności biegowe

Biegiem przez Góry Izerskie. IV Interferie Run już 25 maja

Biegiem przez Góry Izerskie. IV Interferie Run już 25 maja

Półmaraton górski ze Szklarskiej Poręby do Świeradowa – Zdroju odbędzie się w sobotę, 25 maja. Start o godz. 11:00 spod Sport Hotelu „Bornit” w Szklarskiej Porębie, meta przy Aquapark Sport Hotelu „Malachit” w Świeradowie.

Czytaj więcej
Bolesław Kozłowicz
2019-05-24 10:00
RWSB startuje w Polanicy – Zdroju! Do wyboru półmaraton i bieg na 10 km

RWSB startuje w Polanicy – Zdroju! Do wyboru półmaraton i bieg na 10 km

12 maja biegowe szlaki i ścieżki w Górach Bystrzyckich zaroją się od górskich biegaczy. W najbliższą niedzielę z Parku Zdrojowego w Polanicy – Zdroju wystartuje IV Półmaraton Polanica – Zdrój i IV Dziesiątka Staropolanki.

Czytaj więcej
Bolesław Kozłowicz
2019-05-10 12:00
12. Wrocławska Olimpiada Młodzieży – dwa tysiące młodych sportowców powalczy o medale

12. Wrocławska Olimpiada Młodzieży – dwa tysiące młodych sportowców powalczy o medale

Jak co roku, w pierwszej połowie maja, we Wrocławiu rozpoczną się zawody sportowe przeznaczone dla młodych zawodników, na co dzień trenujących w klubach sportowych regionu.

Czytaj więcej
Marcin Janiszewski
2019-05-10 10:30
TRIATHLON WROCŁAW - pierwsze takie wydarzenie sportowe we Wrocławiu!

TRIATHLON WROCŁAW - pierwsze takie wydarzenie sportowe we Wrocławiu!

Ruszyły zapisy na Triathlon Wrocław, imprezę, która 14 lipca do stolicy Dolnego Śląska, przyciągnie miłośników sportu z całej Polski. Dzięki ciekawym trasom i licznym atrakcjom towarzyszącym stanie się on jednym z najciekawszych wydarzeń sportowych...

Czytaj więcej
Dominika Krzak
2019-03-20 21:38